فیزیولوژی و تکوین جانوری (JAPAD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله