فیزیولوژی و تکوین جانوری (JAPAD) - فرایند پذیرش مقالات