پیوندهای مفید

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان


با توجه به تصمیم شورای هیات تحریریه جهت تغییر در ساختار فصلنامه تا اطلاع ثانویه از دریافت مقاله معذور می باشیم امید است پس از تغییرات مجددا با این فصلنامه همکاری خودتان را ادامه دهید با تشکر