فیزیولوژی و تکوین جانوری (JAPAD) - واژه نامه اختصاصی