فیزیولوژی و تکوین جانوری (JAPAD) - پرسش‌های متداول