اعضای هیات تحریریه

ISSN 1735-9880

 

فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری

علمی

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

صاحب امتیاز :

 

 

مهدی رهنما

مدیـر مسئول :

 

 

مریم شمس لاهیجانی

ســــــردبــیر :

 

 

 

اعضاء هیئت تحریریه (به ترتیب حرف الفبا):

 

 

 

دانشگاه شهید بهشتی دانشیار فیزیولوژی ماهیان

بهروز ابطحی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد استاد تکوین جانوری

جواد بهار آرا

 

 

دانشگاه شهید بهشتی دانشیار فیزیولوژی پزشکی

محمد رضا بیگدلی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان استادیار زیست سلولی

زهرا دیلمی خیابانی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشیار فیزیولوژی جانوری

مهدی رهنما

 

 

دانشگاه خوارزمی تهران استاد فیزیولوژی جانوری

شهربانو عریان

 

 

دانشگاه شهید بهشتی تهران استاد جنین شناسی و تکوین جانوری

مریم شمس لاهیجانی

 

 

دانشگاه زنجان استاد زیست شناسی جانوری

محمد مرادی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون استاد فیزیولوژی جانوری

مختار مختاری

 

 

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ناشر :

 

 

آرش شمس

کارشناس و مسئول نمایه سازی :

 

 

حسن بابایی

طراحی و صفحه آرایی :

 

مدیر مسئول

مهدی رهنما

فیزیولوژی و تکوین جانوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

meh.rahnemayahoo.com
09121413969

سردبیر

محمد مرادی

استاد زیست شناسی دانشگاه زنجان دانشکده علوم پایه

m.moradiyahoo.com