فیزیولوژی و تکوین جانوری (JAPAD) - اهداف و چشم انداز