درباره نشریه

مقاله‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با فیزیولوژی و تکوین جانوری منوط به این که دارای نوآوری بوده و تاکنون متن کامل آن در سایر مجلات به چاپ نرسیده باشند، برای چاپ پذیرفته می‌شوند.

براساس نامه شماره (537113/18/3-22/10/92 ) وزارت علوم تحقیقات و فناوری،به این فصلنامه رتبهعلمی پژوهشیاعطا گردیده است.