دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 زمستان 1397 - شماره پیاپی 44، پاییز 1397، صفحه 1-97 
4. بررسی اثر عصاره آبی میوه سماقRhus coriaria برکاهش اضطراب و درد در موش سوری

صفحه 35-45

آزاده صنعی؛ شادی حاج رسولی ها؛ مهسا هادی پور جهرمی؛ شبنم موثقی؛ نادیا زهرا شریفی