دوره و شماره: دوره 12، شماره 4ت پائیز 1398 - شماره پیاپی 47، زمستان 1398، صفحه 1-113 
3. نقش گیرنده های اپیوئیدی بر اخذ غذای ناشی از گلوتامات در جوجه های نوزاد

صفحه 23-33

مهشید ترک زبان؛ مرتضی زندهدل؛ وهاب باباپور؛ نگار پناهی


6. تغییرات برخی آنزیم‌های کبدی و فاکتور‌های خونی سی‌باس‌آسیایی (Lates calcarifer) در سطوح مختلف شوری

صفحه 61-74

شیرین حامدی؛ روح الله رحیمی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ سیده عاطفه میر احمدی