دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 تابستان 1398 - شماره پیاپی 46، تابستان 1398، صفحه 1-92 
5. بررسی تغییرات بیان ژن‌های IL-1β،IL-6 ، BCL2، TNF-αدر موش‌های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه تحت تیمار عصاره آبی گل کاسنی(Cichorium intybus L.)

صفحه 47-58

مهدیه الزمان امامیان؛ مریم تهرانی پور؛ غلام محسن واعظی؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی؛ عبدالحسین شیروی