دوره و شماره: دوره 12، شماره 2بهار 1398 - شماره پیاپی 45، بهار 1398، صفحه 1-106 
3. بررسی بیان ژن های GluT2 و گلوکوکیناز در جزایر پانکراس و بافت پانکراس کامل

صفحه 29-38

صادق قربانی دالینی؛ محمد حسین سنگتراش؛ نگار آذرپیرا؛ رامین یعقوبی؛ حمید رضا سلیمانی لیچایی