دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، پاییز 1397 
4. بررسی بیهوش کنندگی غلظت‌های مختلف یوجینول در ماهیان انگشت قد و بالغ کلمه خزری(Rutilus caspicus)

صفحه 37-48

محمد مازندرانی؛ ایمان مارزی؛ علی اکبر هدایتی؛ محمد رضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری