دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1395 (35) 
8. بررسی فیلوژنی 16 گونه ازدوکفه ای ها در سواحل خلیج فارسجزایر هنگام، لارک، قشم و لنگه )با استفاده از ژن 16srRNA

شهره مسائلی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ سعید تمدنی؛ عبدالرضا نبی نژاد؛ وحید نعمان