دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، دی 1394 (31)