دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، آذر و دی 1393 (27) 
1. بررسی تکثیر ژن های vh و vl از منبع RNA تک پلاسماسل انسانی

لعیا عصمتی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ حمیده روحانی نژاد؛ معصومه بزاز