دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1392 (23) 
5. بیان ژن Neurogenin- 3در بافت پانکراس انسان بالغ

آناهیتا شاعر؛ نگار آذرپیرا؛ محمدحسین کریمی؛ مهرداد شریعتی