دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، اسفند 1400، صفحه 1-138 
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دوستاکسل بر داربست سلولی تخمک موش سوری پس از انجماد شیشه‌ای با دو ماده انجمادی متفاوت

صفحه 123-136

حامد دانش پژوه؛ نسیم حیاتی رودباری؛ مهدی دیانت پور؛ زهرا خدابنده جهرمی؛ یاسر تهمتنی