دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، اسفند 1400، صفحه 1-129 
بررسی اثر عصاره گیاه کینوا بر شاخص های کبد چرب غیر الکلی در همستر

صفحه 13-23

محمد رضا عباد سیچانی؛ پرنیا پورهادی؛ الهام مقتدایی


اثر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های درگیر در پیروپتوزیس بافت آئورت موش های نر سالم و دیابتی

صفحه 97-112

سمیرا حسن پورسلیمانی؛ آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ شیرین زیلائی بوری