دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 53، بهار 1400، صفحه 1-104 
7. تغییر حیات رده های سلولی سرطان پستان در مجاورت یک مهارکننده DOR: 20.1001.1.17359880.1400.14.2.7.6

صفحه 91-102

مزدک جمشید ی؛ فاطمه کشاورزی؛ صبریه امینی؛ علی قیصرزاده؛ کامبیز داوری