دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 52، زمستان 1399، صفحه 1-129 
1. اثر سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر (Plantago major) بر عملکرد رشد در جیره غذایی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 1-12

عبدالبشیر واحدی؛ حامد کلنگی میاندره؛ محمد سوداگر؛ علی جافر؛ علی شعبانی


2. بررسی پلی مورفیسم نشانگرهای ریزماهواره بز مرخز

صفحه 13-25

سجاد بادبرین؛ رضا سید شریفی؛ حسن خمیس آبادی؛ جواد احمدپناه


9. مطالعه بافت شناسی استخوانچه های گوش میانی در گاومیش رودخانه ای بالغ

صفحه 111-121

سید رشید هاشمی؛ رسول شهروز؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی