دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 52، زمستان 1399، صفحه 1-129 
2. بررسی پلی مورفیسم نشانگرهای ریزماهواره بز مرخز DOR: 20.1001.1.17359880.1399.14.1.2.5

صفحه 13-25

سجاد بادبرین؛ رضا سید شریفی؛ حسن خمیس آبادی؛ جواد احمدپناه


9. مطالعه بافت شناسی استخوانچه های گوش میانی در گاومیش رودخانه ای بالغ 20.1001.1.17359880.1399.14.1.9.2

صفحه 111-121

سید رشید هاشمی؛ رسول شهروز؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی