دوره و شماره: دوره 13، پاییز 4 - شماره پیاپی 51، پاییز 1399، صفحه 1-117 
6. بررسی ساختار ژنتیکی گوسفند سنجابی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 61-70

رضا سید شریفی؛ سجاد بادبرین؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ سیما ساور سفلی