دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، تابستان 1399، صفحه 1-116 
4. مقایسه ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیم انسانی مشتق شده از مغز استخوان و بافت چربی و پرده جنینی

صفحه 41-56

سپیده کاظمی؛ کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری؛ پریچهر یغمایی؛ بهنام صادقی


6. بررسی تاثیر آلودگی داروی ایبوژروفن بر روی تغییرات ژنتیکی گورخرماهی به روش QPCR

صفحه 69-83

مهسا افشاری کاشانیان؛ پرگل قوام مصطفوی؛ علی ماشینچیان مرادی