دوره و شماره: دوره 13، بهار شماره 2 - شماره پیاپی 49، تابستان 1399، صفحه 1-105 
6. مقایسه ی اثر منابع سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و پاسخ ایمنی در گوساله های هلشتاین و هلشتاین-مونت بیلیارد

صفحه 61-74

معصومه خوش گفتار کفشگر کلائی؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ جمال سیف دواتی؛ بهمن نویدشاد؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سمیرا کرامتی جبه دار


8. مطالعه بافت شناسی، هیستوشیمی و هیستومورفومتری پرده صماخ در گاومیش رودخانه‌ای بالغ

صفحه 87-97

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز