تأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر Agaricus bisporus برشاخص‌های ایمنی موکوس و هیستومورفولوژی روده در بچه ماهیان کپور معمولی(Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.ایران

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.ایران.

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گلستان.ایران

4 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان.ایران.

چکیده

زمینه و هدف: موکوس و ترکیبات آن اولین خط دفاعی در برابر پاتوژن ها ویکی از بخش‌های مهم سیستم ایمنی درماهیان است. این تحقیق به منظور بررسی اثر پروبیوتیک Pediococcus acidilacticiو پودر قارچAgaricus bisporusجیره غذایی بر شاخص‌های ایمنی موکوس و هیستومورفولوژی روده در بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) انجام گرفت.روش کار: بعد از ۲هفته سازگاری بچه ماهیان با میانگین وزنی ۶۹۰۰۶۱۹گرم با شرایط آزمایشگاه، تعداد ۱۸۰قطعه، در ۱۲تانک فایبرگلاس با تراکم ۱۵قطعه در هر تانک توزیع گردید. سپس در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت ۲ماه با ۴جیره آزمایشی شامل جیره تجاری(گروه شاهد) و به ترتیب غذای تجاری مکمل شده به P. acidilacticiبه میزان CFU/g۱۰۷۹۰(تیمار۱)، غذای حاوی Agaricus bisporusبه میزان ۱۰گرم برکیلوگرم(تیمار۲) و غذای تجاری حاوی ترکیبی ازP. acidilacticiبه میزان CFU/g۱۰۷۹۰و پودر قارچ به مقدار ۱۰گرم برکیلوگرم(تیمار۳)پرورش داده شدنددر پایان دوره آزمایش، سنجش آنزیم لیزوزیم به روش کدورت سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و ایمونوگلوبولین کـل از طریق سنجش میزان پروتئین سرم قبل و بعد از افزودن پلی‌اتیلن گلایکول به نمونه محاسبه گردید، هم چنین آزمایشات هیستومورفولوژی روده به روش بافت شناسی کلاسیک و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد.یافته هانتایج حاصل در پایان دوره آزمایش نشان داد که اختلاف معنی داری در ارتفاع و قطر ویلی‌ها وجود ندارد(۰۵/۰P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم موکوس، میزان ایمونوگلوبولین ومیزان پروتئین محلول در تیمار سین بیوتیک مشاهده شد که با گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشت(۰۵/۰>P)، ولی با سایر گروه‌ها اختلاف معنی دار نداشت(۰۵/۰Pنتیجه گیریبراساس نتایج میزان جیره غذایی حاوی CFU/g۱۰۷۹۰پروبیوتیک و ۱۰گرم بر کیلوگرم پربیوتیک موجب بهبود شاخص‌های ایمنی موکوس می‌شود ولی برهیستومورفولوژی روده در کپور معمولی اثری ندارد.