مقایسه اثر مهاری فیکوسیانین(sp. ISC 55Anabaena) با داروی پکلی تاکسل بر رشد سلول های سرطان پستان نوع 4T1

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی-تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز. ایران

2 -گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز. ایران.

3 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز. ایران.

چکیده

مقدمه و هدف:سرطان پستان به عنوان شایع ترین تومور بدخیم در زنان سراسر دنیا شناخته شده است. مطالعات متعددی در ارتباط با خواص ضد سرطانی بیلی پروتئین فیکوسیانین سویه های مختلف سیانوباکتری ها انجام گرفته است. از این رو برای اولین بار به مطالعه تاثیرات ضد سرطانی فیکوسیانین سیانوباکتریsp. ISC 55Anabaenaو مقایسه آن با داروی پکلی تاکسل بر رده ی سلولی سرطان پستان 4T1پرداخته شده است.روش کار:پس از کشت سیانوباکتری در شرایط خاص، از روش های اختصاصی جهت استخراج فیکوسیانین استفاده گردید. سلول­ های سرطانی پستان 4T1کشت داده شدند. برای اطمینان از انجام طرح تست های تشکیل کلنی در آگار، آزمون های MTTو چسبندگی انجام گرفت. اثر سایتوتوکسیسیتی فیکوسیانین و داروی پکلی تاکسل در غلظت های مختلف(250،200، 175،150، 125،100، 75،50، 25،20، 15،10 میلی لیتر /میلی گرم) و در بازه زمانی 24 ساعت انکوباسیون سلولی مورد آزمایش قرار گرفت. تاثیرات این غلظت ها بر درصد سلول های زنده از نظر تغییرات مورفولوژیکی با میکروسکوپ معکوس و آنالیز آماری ANOVAو آزمون تعقیبی Tukeyمورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:نتایج حاصله نشان دهنده ی افزایش خاصیت ضد سرطانی فیکوسیانین در غلظت های بالا با افزایش آپاپتوز با سطح معنادارpود.نتیجه­ گیری:با توجه به نتایج، فیکوسیانین آنابنا دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد که با افزایش غلظت، اثر مهاری بر رشد سلول­ های سرطانی 4T1افزایش پیدا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation Of Inhibitory Effect Of Phycocyanin (AnabaenaSp. ISC 55) and Paclitaxel on Growth 4T1 Breast Cancer Cells

نویسندگان [English]

  • Farnaz Dabbagh Moghaddam 1
  • Somayeh Hamedi 2
  • Mahrouz Dezfulian 3
چکیده [English]

Inroduction and Objective:Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide including Iran. Several studies have demonstrated anti-cancer and apoptotic properties of phycobili proteins from different strains of cyanobacteria phycocyanin. For the first time the aim of this study was to investigate anti-cancer effects of Anabaena sp.ISC55 phycocyanin and to compare with paclitaxel, on breast cancer 4T1cell line. Materials and Methods:After culturing cyanobacteria, phycocyanin was specifically extracted. 4T1 breast cancer cells were cultured. Colony forming assaywas performed and cytotoxicity of different concentrations (250- 200- 175-150- 125-100- 75-50- 25-20- 15-10)mg/ml of phycocyanin and paclitaxel was tested by MTT assay and adhesion test after 24 hours incubation with cultured cells. The effects of these concentrations on the morphological features of cells was evaluated under inverted microscope. Data were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey's multiple comparison test as post hoc. Results:The results indicate an increase in anti-cancer properties phycocyanin in high concentrations by increasing apoptosis with a significance level of P Conclusion:According to the results, Anabaena sp.ISC55 phycocyanin has dose dependent anti-cancer properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anabaena sp. ISC55
  • Phycocyanin
  • MTT Test
  • Paclitaxel
  • 4T1 cell line