بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون بر روی میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و مراحل اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دیابتی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم جانوری، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون. ایران.

چکیده

مقدمه و هدف:افزایش قند خون منجر به بروز تغییرات ساختاری و عملکردی در فعالیت های تولید مثلی می­گردد. در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون های جنسی و نیز تغییرات بافت شناسی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز موش صحرایی نر دیابتی مورد بررسی قرار گرفت .مواد وروش ها:در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 250-220 گرم به طور تصادفی به 6 گروه 8 تایی تقسیم و به مدت 21 روزمورد تیمارهای مختلف قرار گرفت. پس ازتهیه نمونه های خونی میزان هورمون های LHو FSH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون با استفاده از روش رادیو ایمونواسی (RIA) و تغییرات بافتی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز بررسی گردید. یافته­ها:میزان هورمون های LHFSH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون در گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری نسبت به گروه­های کنترل و گروه شاهد داشت. هورمون­های LHو تستوسترون در گروه تجربی 3 و 4 نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی­داری نشان دادافزایش هورمون­هایFSHو دی هیدروتستوسترون تنها در گروه تجربی4 نسبت به گروه کنترل دیابتی معنی­ دار بود. بررسی بافت شناسی بیضه نشان دادکه تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، سرتولی و لایدیگ در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه­های کنترل و شاهد کاهش معنی­داری دارد، در حالی که در گروه تجربی 4 که علاوه بر دیابتی شدن، mg/kg500 عصاره دریافت کردند نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی­داری داشتنتیجه گیری:عصاره برگ زیتون اثرات جانبی دیابت را بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون­های جنسی و فرآیند اسپرماتوژنزکاهش می­دهد و باعث بهبود عملکرد محور هورمونی هیپوفیز بیضه به­دنبال القای دیابت می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Hydro-alcoholic Leaf Extract Of Olea europaea on the Levels Of Gonadotropins, Sex Hormones and Sperma togenesis in Diabetic Rat

نویسنده [English]

  • Fatemeh Moieni
چکیده [English]

Inroduction and ObjectiveAccording to some reports, the Increase in blood glucose level leads to structural and functional changes in reproductive system. In the present study, we attempted to investigate the effect of hydro-alcoholic leaf extract of olive (Olea europaea L.) on the levels of gonadotropin, sex hormones and spermatogenesis in diabetic male rats.Materials and Methods:48 adult male wistar rats each weighing about 220-250g was randomly divided into six groups of eight. These groups included: control group which left untreated; sham group which received distilled water; experimental group 1 ,received only 500 mg.kg-1 leaf extract; experimental group 2(diabetic control) receiving only Streptozotocin; and diabetic experimental groups 3and 4 receiving 250 and 500 mg.kg-1 extract respectively. The extract was administered daily by gavageing method for 21 days. Blood samples were taken from all groups and serum levels of LH, FSH, testosterone and Dihydro testosterone were measured by RIA. In this study, the histological changes in testis were cross examined and compared between experimental , control and sham groups.Data were analyzed by SPSS software using ANOVA and Tokay tests, and PResults:Levels of LH, FSH, testosterone and Dihydro testosterone showed a significant decrease in the diabetic control group in respect to control and sham groups (P-1)exhibited a significant increase, compared to them in experimental group 2(diabetic control).Conclusion: Extract hydro-alcoholic olive leaf, can reduce the side effects of diabetes on levels of gonadotropins, sex hormones, spermatogenesis and can improve pituitary – testis axsis in diabetic rat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive leaf
  • Diabetes
  • gonadotropins
  • sex hormones
  • Spermatogenesis
  • Rat