بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی برگ بادرنجبویه بر زخم معده ناشی از استیک اسید در موش صحرایی ماده

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان. ایران.

2 دانشیار گروه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، واحدزنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان. ایران

3 استادیارگروه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، واحدزنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان. ایران.

چکیده

زمینه و هدف:زخم معده که اغلب از شایع ترین بیماری های گوارشی می باشد، شامل ضایعات مخاطی و زیر مخاطی خوش خیم در دیواره معده است. عوارض جانبی استفاده ازگیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی کمتر بوده و برعکس داروهای شیمیایی که ممکن است با ترکیبات دیگر بدن تداخل کرده و یا سمی را در بدن تولید کنند، اغلب اثرات تداخلی ندارند. گیاه بادرنجبویه اثر آرام بخشی و آنتی اکسیدانی دارد و هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ بادرنجبویه بر زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی ماده است.روش کار:در این مطالعه تجربی پس از تهیهعصاره هیدروالکلی برگ های گیاه بادرنجبویه60 سر موش صحرایی ماده به وزن تقریبی250-200 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 15 تایی کنترل، شم(دریافت کننده نرمال سالین)، تجربی1(عصاره ی بادرنجبویه با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش) و تجربی2(عصاره ی بادرنجبویه با دوز400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش)تقسیم شدند. موش هایمبتلا به زخم معده با اسیداستیک به مدت 14روز باعصاره تیمار گردیدند. نمونه معده در روز چهارم، هفتم، دهم و چهاردهم خارج و بعد از اندازه گیری ابعاد زخم و تثبیت با فرمالین 10%، مراحل پاساژ، برش بافتی و رنگ آمیزی انجام و در نهایت تعداد نوتروفیل، ماکروفاژ و فیبروبلاست شمارش گردید.یافته ها:نتایج نشان داد که عصاره بادرنجبویه باعث افزایش معنی دار درصد بهبود زخم در گروه تجربی1 و تجربی2 نسبت به گروه های کنترل و شم شده است. در گروه تجربی 2 ترمیم زخم نسبت به گروه تجربی1 دارای افزایش معنی دار بیشتری بود. فاکتورهای التهابی و فیبروبلاست ها روز چهارم در گروه تجربی 1 افزایش معنی داری و روز های بعد کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل و شم نشان داد و گروه تجربی2 از روز چهارم کاهش معنی دار نشان داد.نتیجه گیری:بادرنجبویه قابلیت ترمیمی بالایی در ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Effects Of Hydroalcoholic Extract Of Melisa Officinalis in the Treatment Of Acetic Acid Induced Gastric Ulcer in Rats

نویسندگان [English]

  • تکرخ اشتری توان دشتی 1
  • مهدی رهنما 2
  • شهرزاد نصیری سمنانی 3
چکیده [English]

Inroduction and Objective:Peptic ulcer involved mucous extras and good heal under mucous in the wall of stomach. This decease usually is from the most known digest deceases, the plant drugs as compare with the chemical drugs had lower side effects and in contrast of chemical drugs that maybe had interfere with another compounds of  body or produced a poison in the body, hasn’t interfere effects. Melisa officinalis have biologic effects such as calmness and antioxidant effects. In this research studied the effects of hydroalcoholic nectar of leaf ofMelisa officinalis plant over the peptic ulcer result of acid acetic on the RatMaterial and Methods: In this experimental study prepared hydraulic nectar of melisa officinalis plant. 60heads of female mousse in weight of 250-200 divided accidently to four 15groups, control group, Sham group (normal receiver of Salin) experiment1 group (extract of does 200 mg/kg) experiment2 group (extract of does 400 mg/kg). Mousse suffered form peptic ulcer through injection of acid acetic. After a day the rats treated for 14days through nectar process. Then the sample of stomach in the forth, tenth seventh and fourteen days excited and after measuring the sizes of wounds and fitting with formalin 10% , passage stages,  performed tissue cut and coloring method and finally investigated the histology parameters.Results:the results showed that the nectar of Melisa officinalis result in meaningful increase of improving the wound in the experiment group 1 and 2 as compare with Sham and control groups, in the experiment group 2 improving the wound as compare with the experiment group 1 had meaningful increase. The inflammation factors and fibroblasts showed the meaningful decrease as compare with control and Sham group and showed meaningful reduction in the next days and the experiment group 2 showed meaningful reduction from froth day.Conclusion:Melisa officinalishas high recover ability in treatment of peptic ulcer result of acid acetic

کلیدواژه‌ها [English]

  • peptic ulcer
  • Melisa officinalis
  • Rat
  • Histology Parameters