بررسی اثر دانازول بر آنزیم ها و تکوین کبد نوزادان موش صحرایی نر متولد شده از مادران تحت تیمار 

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیولوژی، کازرون. ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشیار گروه بیولوژی، کازرون. ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، استادیار گروه بیولوژی، کازرون. ایران

چکیده

زمینه و هدف:به علت اهمیت نقش کبد در ارتباط با متابولیسم داروهای شیمیایی و سنتز پروتئین های پلاسما و استفاده زیاد از داروی دانازول در درمان بیماری­های مختلف، این مطالعه با هدف بررسی اثر این دارو بر فعالیت آنزیم های کبدی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون تکوین کبد نوزاد موش نر انجام گرفتروش کار:در این مطالعه تجربی 40 سرنوزاد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی از مادرانی که قبلاً با دوزهای مشخصی درگروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر mg/kg400،200،100 دارو در دوره بارداری دریافت کرده بودند، تقسیم شدند. بعد از پایان دوره22روزه نوزادی تمام گروه­ها وزن کشی، ارزیابی میزان آنزیم­های کبدی، آلبومین، پروتئین انجام گردیدبررسی بافت شناسی پس از گذر از مراحل نمونه و تهیه لام، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد.یافته ها:مقایسه نتایج آزمون آماری وزن نوزادان نشان دهنده این بود که گروه­های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داریرا در سطح 05/0 Pنشان می دهند و بین گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو و گروه کنترل افزایش معنی داری در میزان آنزیم های کبدی،AST ALTALPمشاهدهگردید. تغییرات وزن کبد و آلبومین و پروتئین در گروه­های تجربی نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود. درنمونه های بافتی تهیه شده با افزایش مقدار دارو نکروز بیشتر مشاهده گردید.نتیجه گیری:احتمالاً داروی دانازول با مقادیر استفاده شده دارای اثرات مخربی بر بافت کبدی، هر چند مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Liver Development Of Newborn Male Rats from Mothers Treated with Dnazol

نویسندگان [English]

  • Forogh Massomi 1
  • Mehrdad Shariati 2
  • Akbar Zeraatpisheh 3
چکیده [English]

Inroduction and Objective: Liver is an important organ with special function in metabolism of drugs. Danazol is a drugs for treatment of some patients. The present study was conducted to evaluate the effect Danazol on function, liver enzymes including ALT, AST, ALPand blood biochemical factors such as protein and albuminand histological changes of liver in newborn male rats.Materials and Methods:In this experimental study 40 newborn male rats wistar strain divided into 5 group of 8.the newborns were taken from pregnant mothers which divided to the control group that received nothing, the sham group that received solvent (1.6H2O+0.4 ethanol) and three experimental groups that received 100, 200 and 400 mg/kg b.w. Danazol in the pregnancy period for 21 days orally. In 22thdays after parturition, the newborns weighted and the blood samples prepared for AST, ALT, ALP, albumin, protein a valuating by Technicon RA1000 autoanalyzer and pars Azmoon kit made in Iran. In addition , the newborns liver evaluated by HandE histological staining methods.Results:The body weight in the experimental group showed decreasing and the concentration of AST, ALT and ALP showed increasing significantly (PConclusion: It can be concluded that Danazol causes weight loss by increasing the levels of liver  enzymes also this drug causes necrosis and damaging in liver tissuehowevermore investigations are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DanazolLFT
  • Newborn Male Rat