دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تغییرات شاخصهای خونی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل (Zingiber officinale)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

مجید محمد نژاد؛ مهرداد سلطانیان؛ حمید فغانی لنگرودی


2. بررسی آلودگی موی سگ‌های کرمانشاه به تخم گونه‌های توکسوکارا و فاکتورهای خطر وابسته به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مریم کریمی دهکردی؛ فرید رضایی؛ فاطمه عزیزی نژاد


3. ارزیابی و مقایسه تغییرات برخی شاخص‌های متابولیکی و اکسیداتیو در قبل و بعد از زایش در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مریم کریمی دهکردی؛ فروغ محمدی؛ مجید غلامی آهنگران