دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تغییر حیات رده های سلولی سرطان پستان در مجاورت یک مهارکننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

مزدک جمشیدی؛ فاطمه کشاورزی؛ صبریه امینی؛ علی قیصرزاده؛ کامبیز داوری


2. تغییرات شاخصهای خونی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل (Zingiber officinale)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

مجید محمد نژاد؛ مهرداد سلطانیان؛ حمید فغانی لنگرودی