دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تنوع میتوکندریایی و ساختار فیلوژنتیک پنج نژاد بز بومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

سید امیر ارسلان ذاکری؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ حمید رضا سیدآبادی؛ مهدی امین افشار؛ شهاب الدین قره ویسی