نویسندگان گرامی

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

 

مقالات این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)  و بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) نمایه می گردد.

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4ت پائیز 1398 - شماره پیاپی 47، زمستان 1398، صفحه 1-113 

3. نقش گیرنده های اپیوئیدی بر اخذ غذای ناشی از گلوتامات در جوجه های نوزاد

صفحه 23-33

مهشید ترک زبان؛ مرتضی زندهدل؛ وهاب باباپور؛ نگار پناهی


6. تغییرات برخی آنزیم‌های کبدی و فاکتور‌های خونی سی‌باس‌آسیایی (Lates calcarifer) در سطوح مختلف شوری

صفحه 61-74

شیرین حامدی؛ روح الله رحیمی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ سیده عاطفه میر احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1735-9880